Tạo dựng quỹ hưu trí bền vững để đảm bảo cuộc sống an nhàn khi về hưu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các sản phẩm Bảo hiểm hưu trí nhóm của Bảo Việt Nhân thọ không những mang lại các khoản lương hưu đều đặn cho nhân viên của bạn mà còn cung cấp sự hỗ trợ tài chính nếu gặp những sự kiện không may trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi

Quyền lợi gia tăng thu nhập khi nghỉ hưu

Tạo dựng quỹ hưu trí bền vững để đảm bảo cuộc sống an nhàn khi về hưu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các sản phẩm Bảo hiểm hưu trí nhóm của Bảo Việt Nhân thọ không những mang lại các khoản lương hưu đều đặn cho nhân viên của bạn mà còn cung cấp sự hỗ trợ tài chính nếu gặp những sự kiện không may trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện

Với các sản phẩm bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn giúp Doanh nghiệp, tổ chức có một khoản tài chính để hỗ trợ gia đình nhân viên trong trường hợp họ bị tử ving hoặc thương tật.

Minh họa Quyền lợi

Doanh nghiệp A tham gia Chương trình Bảo hiểm An Hưởng Điền Viên của Bảo Việt Nhân thọ để dành tặng Quyền lợi gia tăng thu nhập khi nghỉ hưu cho các nhân viên của Doanh nghiệp

 

Nhận thu nhập

 từ năm 56

Nhận thu nhập

 từ năm 61

Nhận thu nhập

 từ năm 66

Tổng phí đã đóng

369,2

399,9

396,0

Mức  Thu nhập/Niên kim nhận hàng năm 

40,0

50,0

60,0

Quyền lợi đảm bảo*

440,0

550,0

660,0

Tổng số tiền Người được bảo hiểm  được nhận nếu sống:

 

 

 

Đến năm 80  tuổi

1.000 tỷ

1.250 tỷ

1.500 tỷ

Đến năm 90  tuổi

1.400 tỷ

1.750 tỷ

2.100 tỷ

Đến năm 100  tuổi

1.800 tỷ

2.100 tỷ

2.700 tỷ

* Quyền lợi đảm bảo có trị giá là 11 Niên kim (lương hưu) nếu Người được bảo hiểm không may qua đời khi chưa nhận đủ 10 Niên kim và Hợp đồng đã có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.

* Ngoài ra, Người tham gia bảo hiểm còn được nhận lãi hàng năm tùy theo kết qua kinh doanh từng năm của Bảo Việt Nhân thọ.

* Niên kim là số tiền Người được bảo hiểm nhận đều đặn hàng năm bắt đầu từ khi Người được bảo hiểm đạt 56, 61 hoặc 66 tuổi.

Điều kiện tham gia

Đối tượng được bảo hiểm

  • Là Người lao động trong Doanh nghiệp, khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp
  • Là nhân viên, hội viên, thành viên hoạt động thường xuyên của các Doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội.

Bên mua bảo hiểm

  • Là người sử dụng lao động
  • Là tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị...